Skip to content

Varför bygga upphöjd Cykelinfrastruktur?

  • by

Vi fick frågan i vissa sammanhäng: vilka problem löser ert upphöjt system “VelAir”. VTIs rapport “Snabbcykelstråk i planeringen och praktiken” har det perfekta svaret.

Dem skriver att “Idealt skulle ett snabbcykelstråk till exempel innebära att inte ha några stopp för korsande trafik, och ur säkerhetssynpunkt skulle planskildhet vara det bästa alternativet”. De reflekterar dock vidare att i dagens läge är det dyrt och svart att bygga på detta sätet, varför den pragmatiska lösningen blir då att acceptera plankorsningar med försämringarna i framkomlighet och trafiksäkerhet dem innebär.

Vår ambition är att sänka tröskeln för planering och byggnation av Gång- och Cykelinfrastruktur på höjd, och på så sätt gynna oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet. Vår utveckling har visat hittills att det finns bra förutsättningar för det om, som auteurerna skriver själva, “det ställs ej krav som är omöjliga att uppfylla”.