News

Varför bygga upphöjd Cykelinfrastruktur?

Vi fick frågan i vissa sammanhäng: vilka problem löser ert upphöjt system « VelAir ». VTIs rapport « Snabbcykelstråk i planeringen och praktiken » har det perfekta svaret.

Dem skriver att « Idealt skulle ett snabbcykelstråk till exempel innebära att inte ha några stopp för korsande trafik, och ur säkerhetssynpunkt skulle planskildhet vara det bästa alternativet ». De reflekterar dock vidare att i dagens läge är det dyrt och svart att bygga på detta sätet, varför den pragmatiska lösningen blir då att acceptera plankorsningar med försämringarna i framkomlighet och trafiksäkerhet dem innebär.

Vår ambition är att sänka tröskeln för planering och byggnation av Gång- och Cykelinfrastruktur på höjd, och på så sätt gynna oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet. Vår utveckling har visat hittills att det finns bra förutsättningar för det om, som auteurerna skriver själva, « det ställs ej krav som är omöjliga att uppfylla ».

Friction on wooden surfaces – Final report

We are happy that our final report for the Skyltfonden-financed project to investigate the frictional properties of wooden pavements as been approved for release.

The main outcome is that all is not what it seems when it comes to the influence of fibre direction on friction and that moisture content is a determining factor influencing how slippery such a surface can become.

It is confirmed that wood is a great surface for safe traffic, performing flawlessly when dry, and clearing the requirements when designed and maintained properly. This means it is an outstanding candidate to replace environmentally-damaging established solutions, in particular in lightweight traffic conditions.

Results will help in our continuous development of safe active mobility infrastructure.

An English version of the report will be released shortly.

Pendulum Skid Resistance Tester

Today, we have received our brand new and calibrated Skid Resistance Tester, an established device to measure friction properties of various surface.

This is part of the Skyltfonden-financed project to establish friction data on wood-rubber interactions, with a focus on angle of interaction (vs wood fibre direction).

To test our skills and new device, we ran a series of measurement on a typical Swedish varnished oak flooring. Check the results below. Conditions were dry.